Wypadek w pracy a odszkodowanie

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. Zdarzenie to musi być związane z pracą.

 

Czym jest wypadek przy pracy?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć. Zdarzenie to musi być związane z pracą. Ustawodawca określił trzy główne przesłanki, dzięki którym można łatwo określić czy taki związek zachodzi, czyli:

– gdy zdarzenie miało miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

– gdy zdarzenie miało miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

– gdy zdarzenie miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Czy pracownikowi należą się świadczenia od pracodawcy

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą pracownikowi przysługują określone świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Często jednak nie jest to wystarczająca forma pokrycia faktycznych szkód poniesionych przez pracownika.

Wtedy można domagać się dodatkowych świadczeń, na przykład odszkodowania lub zadośćuczynienia, od pracodawcy. Należy pamiętać, że jest to jednak odszkodowanie uzupełniające i można się o nie starać dopiero po uzyskaniu odpowiednich świadczeń od ZUS. Z reguły należy także udowodnić winę pracodawcy.

 

Czego może się domagać poszkodowany pracownik? Po pierwsze jednorazowego odszkodowania za wypadek w miejscu pracy, za uszczerbek majątkowy jaki poniósł z związku z wypadkiem. Leczenie oraz rehabilitacja mogą okazać się procesami długotrwałymi i kosztownymi.

Roszczeniem mogą być objęte wszystkie koszty koszty jaki zostały poniesione przez pracownika w procesie powrotu do zdrowia. Ale nie tylko, gdyż odszkodowanie może dotyczyć także przygotowania do wykonywania innego zawodu, w przypadku gdy odniesione obrażenia wymagały zmiany profesji.

 

Drugim elementem składowym świadczenia może być zadośćuczynienie, którego celem jest rekompensata strat niemajątkowych. Trudno precyzyjnie zdefiniować co to są straty niematerialne, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zadośćuczynienie jest rekompensatą za ból i cierpienie jakiego doznała ofiara wypadku.

Trzecią składową jest renta. Ma ona służyć przede wszystkim wyrównaniu różnic w dochodach osiąganych przez pracownika przed i po wypadku.

Na przykład jeżeli renta przyznana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest niższa od pensji przed wypadkiem, pracownik może domagać się dodatkowych pieniędzy od pracodawcy. W szczególnych przypadkach, gdy w wyniku wypadku koszty życia pracownika uległy znacznemu podwyższeniu, na przykład w związku z koniecznością korzystania z fachowej pomocy, może on wystąpić o dodatkową rentę mającą na celu pokrycie zwiększonych potrzeb.

 

Źródło: Krop.org.pl – Odszkodowania powypadkowe